Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego elmark24.pl
(obowiązuje od dn. 06.04.2023 r.)

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis www.elmark24.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.elmark24.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania Umów o dostarczenie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej oraz Umów Sprzedaży, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.elmark24.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
4.1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
4.2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
4.3. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
4.4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2
DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.
2. SERWIS – serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.elmark24.pl
3. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
4. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej www.elmark24.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
5. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.elmark24.pl umożliwiający utworzenie Konta.
6. KONTO (PROFIL) – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
7. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.elmark24.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
8. FORMULARZ WYCENY – formularz dostępny na stronie internetowej www.elmark24.pl umożliwiający dokonanie wyceny Licencji Oprogramowania.
9. SYSTEM OPINII – Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących Serwisu.
10. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Sprzedawcy dotyczących Usług dostępnych w Serwisie.
11. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Marek Łotko wykonujący działalność gospodarczą pod firmą ELMARK MAREK ŁOTKO wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Produkcyjna 24, 15-680 Białystok, NIP: 5420106417, REGON: 050003710, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@elmark24.pl.
12. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
13. LICENCJODAWCA – producent Oprogramowania.
14. OPROGRAMOWANIE – dane wytwarzane i dostarczane przez Licencjodawcę w formie cyfrowej oraz ewentualne nośniki, na których Oprogramowanie zostało utrwalone, instrukcja obsługi oraz wszelkie inne drukowane materiały pomocnicze, dokumentacja drukowana, w postaci elektronicznej oraz dostępna online.
15. KLIENT – Usługobiorca będący Przedsiębiorcą, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę o dostarczenie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej ze Sprzedawcą.
16. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
17. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
18. LICENCJA – umowa licencyjna w rozumieniu rozdziału 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.
19. OKRES ABONAMENTOWY – czas na jaki została wykupiona Usługa Cyfrowa świadczona przez producenta Oprogramowania. Za dzień rozpoczęcia nowego Okresu Abonamentowego uważa się dzień odpowiadający dniu zakończenia poprzedniego Okresu Abonamentowego, a gdyby takiego dnia w danym miesiącu kalendarzowym nie było, ostatni dzień w danym miesiącu.
20. USŁUGA – usługa polegająca na dostarczeniu Klientowi Usługi Cyfrowej lub Treści Cyfrowej będąca przedmiotem Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej lub odpowiednio usługa świadczona przez Sprzedawcę będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży (np. usługa zdalnej pomocy).
21. UMOWA LICENCYJNA – umowa zawierana między Klientem, a Licencjodawcą w momencie przystąpienia do korzystania z Oprogramowania.
22. UMOWA O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWEJ LUB USŁUGI CYFROWEJ – Umowa o świadczenie Usługi lub Usług zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu.
23. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Usługi lub Produktu zawarta między Usługodawcą i Klientem za pośrednictwem Serwisu.
24. PRODUKT – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
25. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej lub Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
26. CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Treść Cyfrową lub Usługę Cyfrową.
27. TREŚĆ CYFROWA – dane wytwarzane i dostarczane przez Sprzedawcę w postaci cyfrowej, będące przedmiotem Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych.
28. USŁUGA CYFROWA – usługa pozwalająca Usługobiorcy na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Usługobiorcę lub innych użytkowników tej usługi oraz inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej, będąca przedmiotem Umowy o dostarczenie Usługi Cyfrowej.
29. ŚRODOWISKO CYFROWE – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Usługobiorcę w celu uzyskania dostępu do Usługi Cyfrowej lub Treści Cyfrowej lub w celu korzystania z niej.
30. KOMPATYBILNOŚĆ – współdziałanie Usługi Cyfrowej lub Treści Cyfrowej ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z Usługi Cyfrowej lub Treści Cyfrowej tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania.
31. FUNKCJONALNOŚĆ – zdolność Usługi Cyfrowej lub Treści Cyfrowej do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia.
32. INTEGRACJA – połączenie Usługi Cyfrowej lub Treści Cyfrowej z elementami Środowiska Cyfrowego Usługobiorcy i włączenie jej do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z Umową o dostarczanie Usługi Cyfrowej.
33. INTEROPERACYJNOŚĆ – zdolność Usługi Cyfrowej do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z Usługi Cyfrowej tego samego rodzaju.

§ 3
RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
1.1. zawieranie Umów o dostarczenie Usługi Cyfrowej lub Treści Cyfrowej oraz Umów Sprzedaży,
1.2. prowadzenie Konta w Serwisie,
1.3. wysłanie wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego,
1.4. wysyłanie wiadomości za pośrednictwem Formularza Wyceny,
1.5. System Opinii,
1.6. Newsletter.
2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 4
WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWEJ LUB USŁUGI CYFROWEJ ORAZ UMÓW SPRZEDAŻY

1. Treści Cyfrowe i Usługi Cyfrowe oferowane w Serwisie są Funkcjonalne, Kompatybilne i Interoperacyjne ze sprzętem oraz oprogramowaniem wskazanym w opisie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej.
2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, zgodne z umową i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonej Usługi Cyfrowej, Treści Cyfrowej, Usługi lub Produktu na warunkach podanych w ich opisie.
4. Cena Usługi Cyfrowej, Treści Cyfrowej, Usługi lub Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN) i jest ceną netto.
5. Cena Usługi Cyfrowej, Treści Cyfrowej, Usługi lub Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian Cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Usług Cyfrowych, Treści Cyfrowych, Usług lub Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
6. Sprzedawca w sposób jednoznaczny informuje Klientów o Cenach jednostkowych oraz promocjach i obniżkach Cen Usług Cyfrowych, Treści Cyfrowych, Usług lub Produktów. Obok informacji o obniżce, Sprzedawca uwidacznia najniższą Cenę Usługi Cyfrowej, Treści Cyfrowej, Usługi lub Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a jeśli Usługa Cyfrowa, Treść Cyfrowa, Usługa lub Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – Sprzedawca uwidacznia najniższą Cenę Usługi Cyfrowej, Treści Cyfrowej, Usługi lub Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania go do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
7. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Serwisie.
8. Zamówienia można składać:
8.1. poprzez witrynę internetową (Serwis www.elmark24.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok,
8.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@elmark24.pl
8.3. telefonicznie pod numerem: 853 067 788.
9. Serwis realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Serwisu tj. od 8 do 16 Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
10. Zawarcie Umowy o dostarczenie Usługi Cyfrowej lub Treści Cyfrowej oraz Umowy Sprzedaży:
10.1. do zawarcia Umowy dostarczenie Usługi Cyfrowej lub Treści Cyfrowej lub Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami,
10.2. po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail,
10.3. Usługodawca po weryfikacji poprawności danych, przesyła do Klienta drugą wiadomość mailową potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji, która powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem,
10.4. druga wiadomość mailowa przesyłana do Klienta, potwierdzająca przyjęcie Zamówienia do realizacji zawiera:
a) potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
b) niniejszy Regulamin,
10.5. z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 10.4 zostaje zawarta Umowa o dostarczenie Usługi Cyfrowej lub Treści Cyfrowej lub Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
11. Realizacja Usługi będącej przedmiotem Zamówienia następuje po jej opłaceniu na zasadach określonych w Regulaminie oraz zgodnie z cennikiem.
12. Każda Umowa o dostarczenie Usługi Cyfrowej lub Treści Cyfrowej oraz Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT), który będzie wysyłany pocztą elektroniczna na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.
13. Klient zobowiązany jest korzystać z Licencji zgodnie z treścią Umowy Licencyjnej.
14. W przypadku, gdy Usługodawca jest zmuszony, przed rozpoczęciem wykonania Usługi stanowiącej przedmiot Umowy Sprzedaży z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki Umowy z Klientem, niezwłocznie powiadomi o tym Klienta.
15. W sytuacji, o której mowa w pkt 14 niniejszego paragrafu Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedawcę, czy:
15.1. przyjmuje proponowaną zmianę Umowy albo
15.2. odstępuje od Umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych przez Klienta świadczeń i bez obowiązku zapłaty jakiejkolwiek kary umownej.
16. Jeżeli Klient odstępuje od Umowy zgodnie z pkt 15 niniejszego paragrafu lub jeżeli Sprzedawca odwołuje wykonanie Usługi stanowiącej przedmiot Umowy Sprzedaży z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient ma prawo, według swojego wyboru:
16.1. otrzymać usługę zastępczą o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na usługę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie,
16.2. żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych przez niego świadczeń.
17. Sprzedawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi stanowiącej przedmiot Umowy Sprzedaży, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
17.1. działaniem lub zaniechaniem Klienta,
17.2. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,
17.3. siłą wyższą (zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym tj. żywiołowym, nie do uniknięcia, takie, nad którym Sprzedawca nie panuje, zwłaszcza zdarzenia o charakterze katastrofalnych działań przyrody i zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego, jak wojna, zamieszki krajowe, epidemia).

§ 5
WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 3 pkt Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Korzystanie z Oprogramowania możliwe jest jedynie po jego opłaceniu zgodnie z cennikiem Serwisu. Usługobiorca może przystąpić do korzystania z Oprogramowania po jego opłaceniu na zasadach określonych w Regulaminie
3. Opłat, o których mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu, należy dokonać zgodnie z postanowieniami § 7.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do uiszczania opłaty abonamentowej za świadczoną Usługę polegającą na dostarczeniu Usługi Cyfrowej lub Treści Cyfrowej, na warunkach określonych w cenniku Serwisu.
5. Wysokość opłaty abonamentowej nie jest w żaden sposób uzależniona od stopnia wykorzystania Oprogramowania przez Użytkownika.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysłania drogą elektroniczną, na kontaktowy adres mailowy, wiadomości przypominającej o terminie dokonania płatności.
7. Brak wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy tytułem opłaty za świadczone usługi skutkować będzie zablokowaniem dostępu do Oprogramowania. W takim przypadku wszystkie dane wprowadzone przez Usługobiorcę będą przechowywane przez okres 30 dni, poczynając od następnego dnia po dacie wymagalności opłaty. Po upływie wskazanego w niniejszym punkcie okresu, dane zostaną usunięte.
8. W przypadku chęci przedłużenia ważności Usługi polegającej na dostarczeniu Usługi Cyfrowej lub Treści Cyfrowej, Usługobiorca jest zobowiązany uiścić opłatę za przedłużenie. Przelew powinien jednoznacznie identyfikować Usługobiorcę.
9. Z chwilą uiszczenia opłaty abonamentowej i przystąpienia do korzystania z Oprogramowania przez Użytkownika zostaje zawarta Umowa Licencyjna między Klientem a Licencjodawcą. Licencjodawca udziela Klientowi odpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z Oprogramowania wyłącznie w celach związanych z działalnością Użytkownika i zgodnie z przeznaczeniem Oprogramowania.
10. Licencja udzielana jest na Okres Abonamentowy, za jaki Użytkownik uiścił opłatę i ulega przedłużeniu z chwilą zapłaty za kolejny Okres Abonamentowy.
11. Użytkownik nie jest uprawniony do dokonywania we własnym zakresie lub przy udziale osób trzecich odtwarzania kodu źródłowego (ang. reverse engineering), dezasemblacji i dekompilacji Oprogramowania.
12. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z oprogramowania mogącego zakłócić pracę Oprogramowania.
13. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
13.1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę,
13.2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony,
13.3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłaniu wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę,
13.4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłaniu wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Wyceny zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę,
13.5. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Systemu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii albo zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę,
13.6. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
14. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
14.1. komputer z dostępem do Internetu,
14.2. dostęp do poczty elektronicznej,
14.3. przeglądarka internetowa,
14.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
15. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
16. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
17. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 6
WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
1.1. wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta, Newsletter),
1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@elmark24.pl umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia),
1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 3 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia),
1.4. wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 7
SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności:
1.1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
1.2. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (PayU.pl).
2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 45 1140 2017 0000 4002 0378 1192 (mBank Spółka Akcyjna) ELMARK MAREK ŁOTKO, ul. Produkcyjna 24, 15-680 Białystok, NIP: 5420106417. W tytule przelewu należy wpisać numer Zamówienia.
3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży lub Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
5. Po dokonaniu płatności, do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłany jest certyfikat autentyczności programu.
6. Produkt zostanie wysłany, a Usługa wykonana dopiero po ich opłaceniu.

§ 8
REKLAMACJA

1. Reklamacja z tytułu rękojmi oraz braku zgodności Treści Cyfrowej, Usługi Cyfrowej, Usługi lub Produktu z umową.
1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu z tytułu braku zgodności Treści Cyfrowej, Usługi Cyfrowej, Usługi lub Produktu z umową są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r.,
1.2. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu za brak zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej Umową:
a) w przypadku gdy Treść Cyfrowa lub Usługa Cyfrowa jest dostarczana Klientowi w sposób ciągły – przez cały okres trwania Umowy o dostarczanie Treści lub Usługi Cyfrowej,
b) w przypadku, gdy Treść Cyfrowa lub Usługa Cyfrowa jest dostarczana w sposób jednorazowy lub częściami – Sprzedawca odpowiada za brak zgodności z umową istniejący w chwili dostarczenia Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili,
1.3. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, za brak zgodności Produktu lub Usługi z umową, istniejący w chwili dostarczenia Produktu lub wykonania Usługi i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu określony przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy,
1.4. podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r,
1.5. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Treści Cyfrowej, Usługi Cyfrowej, Usługi lub Produktu w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu,
1.6. zawiadomienia o wadach lub o niezgodności Treści Cyfrowej, Usługi Cyfrowej, Usługi lub Produktu z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@elmark24.pl
1.7. w powyższej wiadomości w formie elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,
1.8. Klient zobowiązany jest do współpracy ze Sprzedawcą, w celu ustalenia czy brak zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z Umową wynika z cech Środowiska Cyfrowego Klienta,
1.9. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,
1.10. w przypadku reklamacji Klienta, o którym mowa w § 10 – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem,
1.11. Klient będący podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu może żądać w pierwszej kolejności doprowadzenia Treści Cyfrowej, Usługi Cyfrowej lub Usługi do zgodności z Umową, w przypadku Produktów – naprawy lub wymiany. Obniżenia Ceny oraz odstąpienia od umowy Klient może żądać wyłącznie w określonych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. przypadkach,
1.12. w związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, Sprzedawca odpowiednio:
a) doprowadza Treść Cyfrową, Usługę Cyfrową lub Usługę do zgodności z Umową na swój koszt,
b) obniża Cenę Usługi Cyfrowej, Treści Cyfrowej, Usługi lub Produktu (obniżona Cena musi pozostawać w proporcji Ceny Usługi Cyfrowej, Treści Cyfrowej, Usługi lub Produktu zgodnego z umową do Usługi Cyfrowej, Treści Cyfrowej, Usługi lub Produktu niezgodnego z umową oraz dodatkowo w przypadku, gdy Treść Cyfrowa lub Usługa Cyfrowa dostarczana jest częściami lub w sposób ciągły – uwzględniać czas, w którym Treść Cyfrowa lub Usługa Cyfrowa była niezgodna z Umową) i zwraca podmiotowi, o którym mowa w § 10 wartość obniżonej Ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania uprawnionego oświadczenia o obniżeniu ceny od podmiotu, o którym mowa w § 10,
c) w przypadku uprawnionego odstąpienia od umowy przez podmiot, o którym mowa w § 10 – Sprzedawca zwraca mu Cenę Usługi Cyfrowej, Treści Cyfrowej, Usługi lub Produktu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia lub otrzymania zwracanego towaru lub dowodu jego odesłania. W razie odstąpienia od umowy, podmiot, o którym mowa w § 10 zobowiązany zaprzestać korzystania z Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej lub niezwłocznie zwrócić Produkt do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy,
1.13. odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS,
1.14. Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania od podmiotu, o którym mowa w § 10 Regulaminu zapłaty za czas, w którym Treść Cyfrowa lub Usługa Cyfrowa była niezgodna z Umową, nawet jeśli przed odstąpieniem od Umowy, Klient z niej faktycznie korzystał,
1.15. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu podmiotowi, o którym mowa w § 10 Regulaminu, Ceny jedynie w części odpowiadającej Treści Cyfrowej lub Usłudze Cyfrowej niezgodnej z umową oraz Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.
2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych.
2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@elmark24.pl
2.2. w powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę,
2.3. rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia,
2.4. odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 9
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.
2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży podmiot, o którym mowa w § 10 zwraca Produkt na adres: ………..
4. Podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba że Sprzedawca nie poinformował podmiotu, o którym mowa w § 10 o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, powinien obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył podmiot, chyba że podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
6. Jeżeli podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu mu, poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od podmiotu, o którym mowa w § 10 Regulaminu, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od podmiotu do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
9. Termin czternastodniowy, w którym podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, może odstąpić od umowy, liczy się:
9.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje towar będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od dnia, w którym podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu (lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik) objął Produkt w posiadanie,
9.2. dla umowy, która obejmuje wiele towarów które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części
9.3. dla umowy polegającej na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów,
9.4. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi, o którym mowa w § 10 Regulaminu, w wypadku m.in. Umowy:
10.1. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
10.2. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,
10.3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
10.4. o dostarczanie Treści Cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie.
11. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

§ 10
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta pod warunkiem, że umowa, którą zawiera ze Sprzedawcą jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.
2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
2.1. niedozwolonych postanowień umownych,
2.2. odpowiedzialności z tytułu braku zgodności Treści Cyfrowej, Usługi Cyfrowej, Usługi lub Produktu z umową,
2.3. prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
2.4. zasad dotyczących Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej.
3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

§ 11
KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

1. Koszty dostawy Produktu, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika.
3. Czas kompletowania Produktów wynosi od 1 do 2 dni roboczych od momentu:
a) zaksięgowania środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy Sprzedaży na rachunku Sprzedawcy albo
b) pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności.
4. Dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. do 5 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt),
5. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej.

§ 12
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.elmark24.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 12 pkt 3 oraz elementów zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia majątkowych praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Marka Łotko wykonującego działalność gospodarczą pod firmą ELMARK MAREK ŁOTKO wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Produkcyjna 24, 15-680 Białystok, NIP: 5420106417, REGON: 050003710. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.programywapro.pl, bez zgody Usługodawcy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.elmark24.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
3. Usługobiorca przesyłając Serwisowi pliki oraz inne treści potwierdza swoje prawo do dysponowania nimi oraz ponosi w związku z tym odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu lub Usługodawcy w tym zakresie, zobowiązuję się zwolnić Serwis lub Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszeń oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich w tym zakresie.

§ 13
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo.
2. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorców niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Usługobiorców o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.
4. Usługodawca podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem formalnym i prawnym.
5. Usługodawca będzie uwzględniał wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonywał aktualizacji Serwisu zgodnie w tymi zmianami.
6. Aktualizacja systemu Serwisu dokonywana będzie przez Usługodawcę bez obciążania Usługobiorców dodatkowymi kosztami.
7. Usługodawca podejmuje wszelkie środki, w celu ochrony danych Usługobiorców.
8. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców będących Przedsiębiorcami:
a) za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
b) w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu,
c) za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,
d) za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,
e) za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie,
f) za niemożność zalogowania się w systemie Serwisu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców niebędących Konsumentami,
g) za skutki związane z utratą hasła.
9. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu.

§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.
3. O zmianach Usługodawca poinformuje Usługobiorcę drogą elektroniczną wysyłając powiadomienie na kontaktowy adres poczty elektronicznej.
4. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
5. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą (Klientem) będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy, zgodnie z punktem 4 niniejszego paragrafu.
6. Sądowe rozstrzyganie sporów:
6.1. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.,
6.2. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Przedsiębiorcą, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
      Calculate Shipping